Lahůdky Radošovice  DOVOLENÁ 30.6.-6.7.2022  Lahůdky z Radošovic vždy čerstvé! 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností Vaše vinotéka (dále jen „prodávající") a spotřebiteli (dále jen „kupující"). Kupujícímu se doporučuje seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.


I. Základní ustanovení


Prodávající

Lahůdky Radošovice s.r.o., se sídlem Žďár 24, 398 11 Protivín

IČO: 28144716                 DIČ: CZ28144716


Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.


II. Systém objednávání

Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronické objednávky na www.lahudkyradosovice.cz (dále jen „e-shop").

Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu. Objednávky na následující den, přijímáme do 10:00hod předešlého pracovního dne. Objednané zboží vydáváme od 6:00 do 12:00 hodin.


Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o Kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud není možné z kapacitních důvodů objednávce vyhovět. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání.


III. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se Prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu Kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:
- osobní odběr
- doručení vlastními chladírenskými vozy (rozvoz po Strakonicích a v okrese Strakonice možný po předchozí domluvě)

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená Kupujícím v elektronické objednávce.

 


Osobní odběr

Zboží lze vyzvednout osobně po smluvené domluvě (e-mailem, telefonicky), v pracovních dnech v místě sídla provozovny. Je možné dohodnout i jinou dobu předání.

Podmínkou osobního odběru zboží je platba v hotovosti.

 

Platební podmínky

- platba v hotovosti při osobním odběru
- platba v hotovosti při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)


Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

 

V. Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Prodávajícího a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
Jako doklad o záruce vystavuje společnost ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad - fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.


Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: (info@lahudkyradosovice.cz), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo provozovny: Radošovice 136, Strakonice 38601


Způsob vyřízení reklamace

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.


VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2012 Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.